Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ và Các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Phúc luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng, duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh giữa các đơn vị xã, phường ngoài huyện, thành phố, tỉnh được xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả, đã tạo nên thế trận an ninh liên hoàn vững chắc đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở các địa bàn, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở từng địa phương.

Ngày 24/01/2018, các xã Cao Đại, Việt Xuân, Bồ Sao, Công ty cổ phần VLXD Bồ Sao thuộc huyện Vĩnh Tường, xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch và các phường gồm Bạch Hạc, Thanh Miếu, Bến Gót thuộc thành phố Việt Trì đã ký kết “ Quy chế phối hợp hoạt động cụm liên kết đảm bảo ANTT, xóa sơ hở vùng giáp ranh”. Đây đều là những địa phương có đường giao thông đầu mối thuận lợi cho giao thương và có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, đây là những vùng giáp ranh nên tiềm ẩn nhiều hoạt động tội phạm về ma túy, trộm cắp, tín dụng đen… đã có ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự tại các địa phương trong cụm liên kết bảo đảm về ANTT.Quá trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp sau 01 năm thực hiện của cụm đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh trật tự nội bộ. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành các xã phường thành viên ổn định, có tính thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã có nghị quyết, kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, giải phóng mặt bằng, quản lý hoạt động tôn giáo, bảo vệ bí mật Nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống mua bán người, tháng phòng chống ma tuý năm 2018; Tiếp tục duy trì thực hiện thế trận ANND tập trung thực hiện 2 phương án, 3 kế hoạch ở các khu dân cư trên địa bàn xã, phường. Hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn giáp ranh nên cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới từng người dân, đặc biệt là các hộ dân giáp ranh với các địa phương lân cận, không để xảy ra các hoạt động tôn giáo trái phép, tham mưu giải quyết những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch trong phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tố giác tội phạm cảm hoá giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Qua đó giúp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn nói chung và khu vực giáp ranh nói riêng. Trong năm 2018, các đơn vị thành viên đã mở 24 hội nghị, tuyên truyền trên loa 425 lượt về luật giao thông, tác hại của ma túy.

Tình hình an ninh kinh tế trên các địa bàn thuộc cụm cơ bản ổn định, tuy nhiên còn nhiều tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, tại các địa bàn trong cụm hiện nay có 06 đình; 17 chùa; 03 nhà thờ với 263 hộ = 944 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa chủ yếu thuộc địa bàn phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì và xã Việt Xuân, huyện Vĩnh  Tường, thời gian qua, tình hình hoạt động của các tôn giáo tại các địa bàn trong cụm cơ bản thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và quy định của địa phương với phương châm “ tốt đời, đẹp đạo”, các hoạt động chủ yếu là kiện toàn tổ chức, củng cố lòng tin và xây dựng cơ sở vật chất.

Các đơn vị trong cụm liên kết đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài đến địa bàn. Phối hợp làm tốt trong công tác nắm và giải quyết tình hình quần chúng có đơn thư liên quan đến các địa bàn trong cụm, tránh phát sinh điểm nóng khó giải quyết. Trong năm, tổng số vụ việc xảy ra tại các địa bàn xã, phường thuộc cụm liên kết là 15 vụ với 19 đối tượng; vi phạm hành chính : 46 vụ việc = 63 đối tượng.

Sau 01 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của công an cấp trên và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Cụm liên kết về an ninh trật tự đã thống nhất đề ra các nội quy, quy chế phối hợp hoạt động, bám sát với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước cũng như các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, trong quá trình hoạt động của cụm liên kết về ANTT, công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT vùng giáp ranh. Đối với các xã, phường trong cụm liên kết, lực lượng công an là thành viên đã tham mưu cho chính quyền cấp cơ sở tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Nhân dân tự quản về ANTT ở khu dân cư. Mặt khác, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra ở địa bàn giáp ranh, không để phát sinh tội phạm. Sau khi được thành lập, cụm liên kết về an ninh trật tự đã đáp ứng được yêu cầu công tác giữ gìn ANTT khu vực giáp ranh. Các đơn vị thành viên trong cụm liên kết về an ninh trật tự đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Đồng thời, thông báo cho người dân nhận diện được loại hình tội phạm mới để thực hiện tốt công tác phòng ngừa.

  Tại hội nghị sơ kết sau 1 năm thực hiện quy chế “Phối hợp cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự, xóa sơ hở vùng giáp ranh” ngày 05/3/2019 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Vấn – Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khẳng định “Việc củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các địa phương cần tăng cường quan hệ phối hợp giữa công an các đơn vị thành viên, chủ động phối hợp trong điều tra cơ bản, nắm tình hình các địa bàn giáp ranh; thường xuyên trao đổi nội dung, kết quả công tác, xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp trong từng lĩnh vực cụ thể, từng giai đoạn cụ thể nhất là kế hoạch phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm Tín dụng đen”

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT, xóa sơ hở vùng giáp ranh, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động của cụm liên kết để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, đồng thời kết nạp thêm 1 đơn vị thành viên là xã Sông Lô thuộc thành phố Việt Trì tham gia cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự, xóa sơ hở vùng giáp ranh.

Trong nội dung, phương pháp tuyên truyền cần được đổi mới, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn liền thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả và với nhiều hình thức tự phòng, tự quản. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn về An toàn về ANTT năm 2019 và những năm tiếp theo. Các đơn vị cũng đã ký kết giao ước thi đua trong công tác thực hiện quy chế phối hợp năm 2019./.

Ngọc Hà
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì được đặt tên
Thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2030, 6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH