Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 22/11/2019 về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, hoàn thành trước tiến độ so với kế hoạch đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

        Công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện trình đại hội được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, có chất lượng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ; nhân sự được lựa chọn giới thiệu tại đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy theo quy định; việc đổi mới cấp ủy được chú trọng và tăng cường; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được coi trọng. Việc trang trí khánh tiết của các đại hội được quan tâm, thực hiện đúng quy định; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn của đại hội được đảm bảo.

        Đến ngày 24/6/2020, toàn tỉnh có 693/693, bằng 100% số chi, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội, trong đó có 203 đơn vị tổ chức đại hội đại biểu, 490 đơn vị tổ chức đại hội đảng viên. Toàn tỉnh có 16 Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, 9 chi bộ cơ sở chỉ bầu bí thư, 51 chi bộ cơ sở chỉ bầu bí thư và phó bí thư, 209 chi bộ có ban chi ủy. 

        Nhiệm kỳ 2020-2025 các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã bầu được 5.814 đồng chí cấp ủy viên (trong đó: Tái cử 4.087 đồng chí; tham gia lần đầu: 1.727 đồng chí); tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu được 1.405 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy (trong đó: Tái cử 1.049 đồng chí, tham gia lần đầu: 356 đồng chí). Qua kết quả bầu cử cho thấy: Chất lượng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ, tỷ lệ tuổi trẻ tham gia cấp ủy đạt cao so với quy định. Có 4.401/5.814 đồng chí cấp ủy có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học, đạt 75,7%, tăng 12,94% (nhiệm kỳ 2015-2020: 62,76%); 970 đồng chí trình độ trên đại học, đạt 16,68%, tăng 8,53% (nhiệm kỳ 2015-2020: 8,15%); có 1.103/5.814 đồng chí cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, đạt 19%, tăng 9,99% (nhiệm kỳ 2015-2020: 9,01%); 4.306 đồng chí trình độ trung cấp, đạt 74%, tăng 4,87% (nhiệm kỳ 2015-2020: 69,13%). Số cấp ủy là nữ 1.504 đồng chí, đạt 25,86%; tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) 727 đồng chí, đạt 12,50%.

        Có 1.091 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học, đạt 77,65%, tăng 15,1% so với nhiệm kỳ trước; 225 đồng chí trình độ trên đại học, đạt 16%, tăng 9,52% so với nhiệm kỳ trước. Có 323 đồng chí trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, đạt 23%; 1.081 đồng chí trình độ trung cấp, đạt 77%, tăng 2,7% so với nhiệm kỳ trước.

        Tổng số bí thư đã bầu và chỉ định là 666 đồng chí, bầu tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất 653 đồng chí, 13 bí thư Đảng ủy quân sự cấp huyện, thành, thị ủy được chỉ định theo quy định (trong đó, tái cử 509 đồng chí, tham gia lần đầu 157 đồng chí). Tổng số phó bí thư đã bầu là 918 đồng chí (trong đó, tái cử 657 đồng chí, tham gia lần đầu 261 đồng chí). 

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Việc quán triệt các hướng dẫn, chỉ thị ở một số cơ sở chưa sâu sắc, còn mang tính hình thức. Báo cáo chính trị ở một số nơi còn dài, tính khái quát chưa cao, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tính khả thi chưa cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy có nơi còn chung chung, chưa sâu sắc. Việc tổ chức thảo luận văn kiện đại hội ở một số nơi chưa sôi nổi, chưa quan tâm đúng mức tới việc thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, số lượng ý kiến tham luận tại một số đại hội chưa nhiều. Điều hành của đoàn chủ tịch trong đại hội một số nơi còn lúng túng.

        Qua kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở rút ra một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở, đó là: Các cấp ủy phải coi trọng việc quán triệt sâu sắc nội dung, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp trên đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng; thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy; tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ, cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.  Phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trong việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở. Chỉ đạo, thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ; nắm chắc tình hình và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Coi trọng việc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, thống nhất thực hiện trong toàn đảng bộ. Công tác nhân sự của đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, tuân thủ đúng quy trình năm bước, đảm bảo đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ. Đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy viên. Việc bầu cử trong đại hội phải được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Chú trọng việc trang trí, khánh tiết đại hội theo đúng hướng dẫn, đảm bảo trang trọng. Cấp ủy cấp trên cần xây dựng kịch bản điều hành mẫu để cấp ủy cấp dưới thống nhất vận dụng theo quy định. Điều hành của đoàn chủ tịch phải bám sát vào chương trình, kịch bản, đồng thời cần phải có sự linh hoạt, tránh gò ép, bị động.

        Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Theo PTĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Tổ 2, khu Việt Hưng, phường Bến Gót: xã hội hóa làm đường giao thông
Để thuận lợi trong việc đi lại cũng như góp phần cùng thành phố chỉnh trang, xây dựng diện mạo đô thị đẹp hơn, 12 hộ dân thuộc tổ 2, khu Việt Hưng, phường Bến Gót đã cùng nhau góp của, góp công cải tạo, nâng cấp lại đoạn đường khu dân cư...
  Thông Báo
Cho phép nhà hàng, quán ăn uống được phục vụ tại chỗ trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách
Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản về việc thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 25/5/2021. Cụ thể:
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang