Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là thấm nhuần và thấu suốt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng qua các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thành phố Việt Trì luôn quan tâm chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

        Nhận thức đúng và coi trọng nhân tố con người - “cái gốc của mọi thắng lợi” như Bác Hồ đã dạy, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, nêu cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra đi đôi với củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp theo hướng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Hiện thành phố có 178 đồng chí làm công tác kiểm tra, trong đó cấp thành phố có 7 đồng chí, cấp cơ sở có 170 đồng chí. Đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp luôn được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, khẳng định phẩm chất, uy tín, năng lực của người cán bộ làm công tác kiểm tra “tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật".

          Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy đã tích cực tham mưu cho Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó có 11 cuộc kiểm tra, 11 cuộc giám sát, ban hành 161 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT đã tham mưu giám sát có hiệu quả việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020); Việc giám sát thực hiện Quy định chế độ trách nhiệm của tập thế, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quyết định số 213- QĐ/TU ngày 14/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Việt Trì….

Các cấp ủy cơ sở đã căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp mình gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

       Nhờ tập trung chỉ đạo tích cực, đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã không ngừng được tăng cường, đổi mới, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian, không chồng chéo và trùng lắp, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Những năm qua, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 263 tổ chức đảng và 169 đảng viên, giám sát đối với 91 tổ chức đảng và 119 đảng viên; UBKT các cấp đã giám sát đối với 82 tổ chức đảng và 53 đảng viên; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 đảng viên, 06 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 130 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên, trong đó có 12 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp.

        Riêng 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 78 tổ chức đảng,  47 đảng viên, giám sát đối với 38 tổ chức đảng và 55 đảng viên; UBKT các cấp đã giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 36 đảng viên; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 đảng viên, 01 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 44 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên.

       Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, chấn chỉnh, nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát thực đối với mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị…

         Thời gian tới, UBKT Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Đảng bộ thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng như những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBKT các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn, củng cố đội ngũ, tổ chức bộ máy của UBKT các cấp ngang tầm nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phát triển…

Nguyễn Thị Thanh Vân(Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Việt Trì)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
  Thông Báo
Thông Báo:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Trưng Vương,thành phố Việt Trì.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH