Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ cách mạng mai sau; về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho cuộc đấu tranh ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, Đảng ta đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong điều kiện cụ thể của dân tộc ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản quý báu của Đảng và dân tộc ta.
 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới, thời kỳ  quá độ tiến lên CNXH, trước hết cần phải chú trọng cải cách và xây dựng, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm một nền hành chính dân chủ,  trong sạch vững mạnh. Muốn vậy phải đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch vững mạnh phục vụ đắc lực và có hiệu quả đối với nhân dân; kiên quyết khắc phục thói quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực...


Tình hình đất nước ta hiện nay cho thấy, thời kỳ quá độ lên CNXH, hội nhập quốc tế đòi hỏi cán bộ, công chức phải được tiêu chuẩn hoá, vừa có đức, vừa có tài, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và trẻ hoá cán bộ. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức yếu kém thì không thể nói đến một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân thật sự vững mạnh. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phải được đặt lên hàng đầu và phải tiến hành thường xuyên bảo đảm chất lượng.

Trong giai đoạn hiện nay, phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, bằng tổ chức bộ máy của Đảng trong các cơ quan Nhà nước, bằng vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên hoạt động trong bộ máy nhà nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác lập ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Quan điểm tư tưởng  Hồ Chí Minh xuyên suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Bởi vậy, trong Hiến pháp năm 2013 cũng một lần nữa khẳng định: "Nước CHXHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức".

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước đòi hỏi phải chú trọng bảo đảm và phát  huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong vấn đề này, việc mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế XHCN có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy quyền làm chủ của nhân dân phải được thể chế hoá bằng Hiến pháp và pháp luật, đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống, nhưng phải chú ý đến việc bảo đảm cho mọi người được quyền bình đẳng trước pháp luật, xử phạt nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, bất kể sự vi phạm đó là tập thể hoặc cá nhân gây ra. Có như vậy  dân mới tin và mới đảm bảo được tính chất nhân dân của nhà nước ta.

Tóm lại, trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá  đất nước theo định hướng XHCN, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu làm cho  dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; dân tộc ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phải được nâng cao hơn bao giờ hết để ngang tầm với các yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, gắn chặt với xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt tư tưởng - lý luận - chính trị, tổ chức và cán bộ, đạo đức, làm cho Đảng thật sự trong sạch, đạt đến tầm cao về đạo đức, trí tuệ bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử.

 

NguồnPTO
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động hơn 60 năm của Người là một kho báu vô giá để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người là lời dặn dò cuối cùng, là một sự tổng kết...
  Quản lý đô thị
UBND thành phố nghe báo cáo chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019
Ngày 27/9, UBND thành phố Việt Trì tổ chức hội nghị nghe báo cáo công trình chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND,UBND thành phố: Nguyễn Văn Vấn, Nguyễn Hữu Nhật, Từ Thị Thanh Giang,...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH