Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy Việt Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và Nhân dân thành phố phấn đấu, tích cực huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

        Sau 5 năm, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt 8,74%/năm (tăng 3,03% so với nhiệm kỳ trước), thu ngân sách Nhà nước do thành phố thực hiện tăng bình quân 37,9%/năm; giá trị tăng thêm bình quân đầu người/năm đạt trên 105 triệu đồng (tăng 40 triệu đồng/người và gấp 1,6 lần so với năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp thủy sản; các thành phần kinh tế được coi trọng và tạo điều kiện phát triển.

        Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp- xây dựng đạt bình quân 10,05%/năm; quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; nâng giá trị thu nhập/ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng/năm; thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch).

        Khâu đột phá về phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch được chỉ đạo tích cực, phát triển nhanh cả về quy mô, ngành nghề, thị trường và chất lượng; mạng lưới phân phối hàng hóa ngày càng được mở rộng với gia tăng nhanh chóng của các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, cửa hàng tiện ích, từng bước đáp ứng yêu cầu của trung tâm dịch vụ của vùng. Du lịch có bước phát triển gắn với phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống trên địa bàn. Thành phố đã tập trung đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, các lễ hội truyền thống gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”

        Tập trung chỉ đạo có hiệu quả khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng đô thị văn minh văn hóa. Chú trọng đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử lâu đời vùng Đất Tổ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 45.086 tỷ đồng; nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dung như: Quốc lộ 32C; đường Vũ Thê Lang, đường Tôn Đức Thắng, đường Phù Đổng và nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC7), đường Trường Chinh, cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang; đầu tư gần 134km giao thông nội thị, nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt 83%. Nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh văn hóa được triển khai đồng bộ theo chủ đề hàng năm, hướng tới việc phát huy trách nhiệm, tự giác của công dân và nâng cao chất lượng quản lý đô thị của chính quyền; đã huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong thành phố và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Quy chế quản lý đô thị, Quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn thành phố.

        Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, đồng bộ đáp ứng nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của đô thị loại I, các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao được phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhu cầu cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn. Đến tháng 01/2020 thành phố đạt chỉ tiêu có 100% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, 22/22 xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 97,9%. Các chương trình giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội luôn được chú trọng, đã giải quyết việc làm mới cho gần 4.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chỉ còn 0,59%; các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ được chăm lo chu đáo. Tích cực phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

        Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ; sau sáp nhập thành phố còn 176 khu dân cư và 22 phường, xã (giảm 49 khu và 1 xã), giảm 839 cán bộ khu dân cư so với trước khi thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, đảm bảo dân chủ, công khai, có kế hoạch, sát thực tế. Đã đổi mới và phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

        Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, toàn diện của cấp ủy, chính quyền thành phố trong 5 năm qua. 

        Phát huy những thành tích đạt được, trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động, trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Việt Trì xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, ngày càng văn minh hiện đại, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”.

        Để đạt được mục tiêu đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố xác định tập trung thực hiện ba khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đồng thời phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế theo hướng bền vững, tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt từ 8%/năm trở lên. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 47.000 tỷ đồng, đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư hạ tầng lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; tập trung phát triển thương mại dịch vụ và các dịch vụ phục vụ du lịch, lễ hội; lấy phát triển thương mại dịch vụ là động lực của nền kinh tế, phấn đấu để Việt Trì trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực. Tạo điều kiện thu hút các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và thân thiện môi trường. Tiếp tục phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, phấn đấu giá trị sản phẩm bình quân/ha đất canh tác nông nghiệp và thủy sản đến năm 2025 đạt từ 145 triệu đồng trở lên.

        Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch và xây dựng, đảm bảo diện mạo đô thị luôn khang trang, đồng bộ giữa kiến trúc không gian và cảnh quan môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, coi trọng việc bảo tồn, giữ gìn, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

        Cùng với việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố xác định phải thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

        Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nêu cao vai trò, ý thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; qua đó củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh và của vùng Trung du miền núi phía Bắc, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Huy Hoàng ( Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố )
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Phường Nông Trang- thành phố Việt Trì triển khai kế hoạch xây dựng các tuyến đường, tuyến phố trật tự, văn minh đô thị
Thực hiện kế hoạch của thành phố Việt Trì về xây dựng điểm các tuyến đường, tuyến phố trật tự văn minh đô thị điểm trên địa bàn 3 phường Nông Trang, Thọ Sơn và Thanh Miếu, chiều 24/9, phường Nông Trang đã tổ chức hội nghị triển khai kế...
  Thông Báo
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2020)
I. SỰ RA ĐỜI CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ và đứng trước tình thế hiểm nghèo. Đế quốc, thực dân lại rắp tâm gây chiến hòng bắt dân ta trở lại cuộc đời nô lệ. Chính trong...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang