Căn cứ văn bản số 436/STTTT-CNTT ngày 07/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019; Để đảm bảo tiến độ thực hiện, kịp thời tổng hợp, đánh giá số liệu báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ theo đúng thời gian quy định, UBND Thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các phường, xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử theo các nội dung sau:

  1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố:

Thực hiện tự đánh giá mức độ chính quyền điện tử theo mẫu Phụ lục I gửi kèm.

2. UBND các phường, xã:

Thực hiện tự đánh giá mức độ chính quyền điện tử theo mẫu Phụ lục II gửi kèm.

(Lưu ý: Các đơn vị có thể tải bản mềm của văn bản và các phụ lục kèm theo tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử thành phố Việt Trì: www.viettri.gov.vn).

Đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Việt Trì năm 2019

Phụ lục - Bộ tiêu chí đánh giá cấp thành phố

Phụ lục - Bộ tiêu chí đánh giá cấp phường, xã

3. Thời gian đánh giá số liệu: Được tính từ ngày 15/10/2018 đến ngày 15/10/2019.

UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã đánh giá các tiêu chí khách quan, chính xác nhất và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về số liệu báo cáo. Báo cáo đánh giá gửi về UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp) trước 14h00 ngày 28/10/2019. Gửi đồng thời file điện tử về địa chỉ emai: phongvhtt.ubtpviettri@phutho.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                                                

- CT, PCT UBND TP (Ô. Vấn);                                                      

- Lưu: VT, VH (T-20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Vấn

 

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH