Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017, UBND thành phố Việt Trì ban hành kế hoạch Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn Thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ công vụ.

Phổ biến đến nhân dân về chế định bồi thường của Nhà nước khi người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại. Tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền yêu cầu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước.

Kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ; góp phần giảm thiểu các trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

2. Yêu cầu

Thực hiện toàn diện, có trọng tâm hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường Nhà nước, nâng cao hiệu quả việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân.

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả, việc thực hiện bồi thường của Nhà nước phải kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (chú trọng tuyên truyền đối tượng, trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường của Nhà nước).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND các phường, xã.

- Cơ quan phối hợp: Đài truyền thanh- truyền hình Thành phố; các phòng, ban, đơn vị; Các đoàn thể cấp Thành phố và phường, xã.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ thực hiện công tác giải quyết bồi thường; hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai, tập huấn nghiệp vụ về bồi thường nhà nước.

Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường; việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp.

Các cơ quan phối hợp: các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.

Các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp Thành phố).

Phòng Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND Thành phố báo cáo Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Tư pháp

Tham mưu giúp UBND Thành phố hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác Bồi thường của Nhà nước hoặc khi có vụ việc bồi thường xảy ra.

Tổng hợp, xây dựng, trình UBND Thành phố báo cáo Sở Tư pháp kết quả công tác Bồi thường của Nhà nước 6 tháng (thực hiện trong tháng 5), hàng năm (thực hiện trong tháng 11 báo cáo lần 1; thực hiện trong tháng 2 báo cáo chính thức) để báo cáo Sở Tư pháp.

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; Tòa án nhân dân Thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, cử cán bộ tham gia tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động tố tụng.

3. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã.

Xây dựng kế hoạch công tác bồi thường của Nhà nước của đơn vị mình gửi về UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp tổng hợp) trước ngày 08/03/2017; Tổ chức thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch của đơn vị mình đối với công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp tổng hợp) kết quả công tác Bồi thường của Nhà nước 6 tháng, năm của đơn vị (Thời điểm báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp).

Phối hợp với phòng Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại kế hoạch này và đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ban hành theo Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch công tác Bồi thường của Nhà nước năm 2017. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

  Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TTTU; TT HĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;

- VKSND, TAND, Chi cục THADS TP;

- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, TP.                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 


 

 

 

Tạ Chí Dũng

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Đại Nải phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2018
Để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, thành phố Việt Trì đã đầu tư nâng cấp tuyến đường Đại Nải (đoạn từ nút giao A10 đường Hùng Vương đến đường Nguyệt Cư). Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

25-30°C
24/04

25-27°C
25/04

24-26°C