Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phổ biến những chủ trương, chính sách mới gắn với cuộc cải cách lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp...

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

3. Công tác PBGDPL phải gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là các lĩnh vực, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng tuyên truyền nội dung chính sách pháp luật gắn với các sự kiện, tình huống pháp lý cụ thể, với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Hướng mạnh các hoạt động PBGDPL về cơ sở, các hoạt động phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân. Chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống.

4. Xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị để ưu tiên cân đối, phân bổ nguồn lực đảm bảo thiết thực. Huy động gắn với khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo cho công tác PBGDPL.

   II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới; chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản cụ thể hóa Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới ban hành năm 2016, 2017 như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Phí và lệ phí, Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản ...

- Tuyên truyền các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật dự kiến ban hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

          - Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật gắn liền với các vấn đề mới trong quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, chính sách an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền dân sự, chính trị của công dân.

          1.2. Tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố; chính sách pháp luật của tỉnh, thành phố liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; các quy định mới về tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, ...

          Trách nhiệm thực hiện: Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền. Thời gian thực hiện: cả năm.

2. Tuyên truyền, phổ biến các Điều ước, Công ước quốc tế mới được ký kết

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN ...

Trách nhiệm thực hiện: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các phường, xã. Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.2. Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan”.

Trách nhiệm thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các phường, xã. Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội

Trách nhiệm thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong quá trình thi hành pháp luật cần kịp thời rà soát, nắm bắt những nội dung pháp luật được người dân, tổ chức quan tâm, vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật để giải đáp, tuyên truyền, đối thoại, làm rõ để người dân, tổ chức hiểu và chấp hành nghiêm túc, đồng thời có đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp thực thi hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế; Kết hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục thực hiện pháp luật trong quá trình thực thi công vụ. Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, mà trọng tâm là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người bị phạt tù được hưởng án treo và người có nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

Trách nhiệm thực hiện: Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, UBND các phường, xã. Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên, các tổ chức đại diện của người khuyết tật và các hội có liên quan. Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cho thanh thiếu niên; phòng chống tham nhũng; PBGDPL cho người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; PBGDPL trong trường học,...

Trách nhiệm thực hiện: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án, các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã và Đài truyền thanh, truyền hình Thành phố. Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017

          6.1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã, các nhà trường tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

6.2. UBND Thành phố lựa chọn phòng Văn hóa – thông tin Thành phố, UBND phường Nông Trang, UBND xã Sông Lô là các đơn vị làm điểm Ngày Pháp luật năm 2017. Các đơn vị được chọn làm điểm xây dựng Kế hoạch/Chương trình tổ chức Ngày Pháp luật báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/9/2017.

6.3. Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật ở khu dân cư. UBND các phường, xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức lồng ghép Ngày Pháp luật và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị phối kết hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động PBGDPL cho người dân ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Tháng 10 và 11 năm 2017.

7. Phát huy vai trò tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, nhất là đối với các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương.

7.1. Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; kịp thời đề xuất UBND Thành phố các giải pháp, các hoạt động triển khai tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

7.2. Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đợt cao điểm về PBGDPL, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn.

7.3. Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Trách nhiệm thực hiện: Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Hội đồng ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện: Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong tháng 02/2016; các nhiệm vụ khác triển khai thường xuyên và khi có nhiệm vụ đột xuất.

8. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý sử dụng có hiệu quả đội ngũ này

Trách nhiệm thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các phường, xã thực hiện việc kiện toàn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo quy định. Các phòng, ban, đơn vị Thành phố, bộ phận chuyên môn  phường, xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức tập huấn theo từng lĩnh vực pháp luật và địa bàn được giao quản lý. Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Đánh giá, xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

9.1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

9.2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi đánh giá phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố;

9.3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trách nhiệm thực hiện: phòng Tư pháp phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể Thành phố; UBND các phường, xã căn cứ Kế hoạch này, nhiệm vụ công tác năm 2017 và điều kiện thực tế để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình. Kế hoạch của các đơn vị, địa phương cần xác định cụ thể các hoạt động triển khai trong năm và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/02/2017. Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước 15/5/2017) và tổng kết năm (trước ngày 15/11/2017) (qua phòng Tư pháp để tổng hợp).

          2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn Thành phố để triển khai thực hiện các Đề án do cơ quan, đơn vị mình chủ trì và các nhiệm vụ PBGDPL năm 2017.

          3. Phòng Tư pháp giúp UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.

          Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;

- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ TP;

- CT, PCT (Ô. Dũng);     

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VT, TP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Đại Nải phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2018
Để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, thành phố Việt Trì đã đầu tư nâng cấp tuyến đường Đại Nải (đoạn từ nút giao A10 đường Hùng Vương đến đường Nguyệt Cư). Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

25-30°C
24/04

25-27°C
25/04

24-26°C