Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Việt Trì; Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017 tại văn bản số 175/HĐTD ngày 26/01/2018, UBND Thành phố thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 3090/KH - UBND ngày 30/11/2017 của UBND Thành phố về việc xét tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau:

Mục I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN. Sửa như sau:

1. Đối tượng:

"- Thí sinh dự tuyển Thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên mầm non hạng II, III, IV là những người tốt nghiệp các trường Trung cấp sư phạm mầm non chính quy trở lên".

2. Điều kiện: Sửa dòng thứ nhất "Là người mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu tại tỉnh Phú Thọ", thành "Là người mang quốc tịch Việt Nam".

Mục III. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG: Sửa như sau:

          "Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển cho chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non các Hạng II, Hạng III, Hạng IV".

Mục "4. Xác định người trúng tuyển": Sửa ý b) như sau:

"b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng".

Mục VII. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

          Sửa mục "2.3. Xét tuyển"  như sau:

"- Căn cứ vào điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc điểm luận văn có trong bảng điểm của từng thí sinh, Hội đồng tiến hành nhập điểm theo danh sách thí sinh xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

- Chủ tịch Hội đồng ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch thực hiện phỏng vấn thí sinh; Nội dung phỏng vấn bao gồm tổ chức cho mỗi thí sinh bốc thăm 01 lần phiếu có câu hỏi phỏng vấn theo nội dung yêu cầu. Thí sinh bốc thăm và được chuẩn bị tại chỗ 10 phút trước khi trả lời câu hỏi. Khi chấm điểm phỏng vấn hoặc thực hành, các thành viên chấm độc lập. Nếu điểm của 02 thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10% trở xuống so với điểm tối đa thì lấy điểm bình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên chấm phỏng vấn hoặc thực hành trao đổi để thống nhất, nếu không thống nhất được thì chuyển kết quả lên Trưởng ban kiểm tra, sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định;

          + Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm: tính tổng điểm xét tuyển của từng thí sinh theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; lập danh sách thí sinh và điểm xét tuyển theo từng hạng và tổng hợp báo cáo kết quả xét tuyển cho Chủ tịch UBND Thành phố."

            Mục V. THỜI GIAN XÉT TUYỂN. Sửa đổi và bổ sung như sau:

          "- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai "Kế hoạch sửa đổi bổ sung việc xét tuyển tuyển viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017"; Triệu tập thí sinh, phổ biến thay đổi về kế hoạch tuyển dụng: ngày 31/01/2018.

          - Phát hành bổ sung hồ sơ tuyển dụng: Từ 05/3/2018 đến 07/3/2018.

          - Thu hồ sơ tuyển dụng bổ sung: Từ 12/03/2018 đến 16/03/2018;

          - Thẩm định hồ sơ tuyển dụng bổ sung (nếu có) và thông báo: từ 19/3/2018 đến 23/3/2018.

          - Tổ chức kiểm tra sát hạch thí sinh hình thức phỏng vấn: từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018.

          - Thông báo điểm xét tuyển: ngày 16/4/2018.

          - Thông báo kết quả trúng tuyển ngày 03/5/2018 tại trụ sở UBND Thành phố, trên Website pgdviettri.edu.vn; http://viettri.gov.vn

          - Đối chiếu hồ sơ gốc ngày 14/5/2018, phát quyết định trúng tuyển ngày 21/5/2018.

          VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          Kế hoạch này chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch tuyển dụng số 3090/KH - UBND ngày 30/11/2017 của UBND Thành phố về việc xét tuyển giáo viên mầm non năm 2017. Những nội dung khác vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực thực hiện.

          Bảo lưu kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017 mà UBND Thành phố thông báo và công khai niêm yết.

          Giao cho Hội đồng tuyển dụng giáo dục viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017 tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục cho ngành giáo dục Thành phố đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng với cơ cấu cần tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND thành phố để xem xét giải quyết./.

                                                                                                             

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                        Lê Hồng Vân

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH