Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã phường, thị trấn; Căn cứ Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức. Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định số lượng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ- UBND ngày 17/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Căn cứ văn bản số 1239/SNV- XDCQ&CTTN ngày 06/11/2017 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển bổ sung Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì; Để có đủ số lượng biên chế công chức cấp xã theo quy định đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác, UBND thành phố Việt Trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          Thông qua tuyển dụng nhằm tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức để bố trí đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; bảo đảm cho lực lượng quân sự có đủ số lượng, chất lượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị ở địa phương.

          2. Yêu cầu:

          - Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ theo quy định về tuyển dụng công chức cấp xã nói chung và tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nói riêng do pháp luật quy định.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu biên chế cần tuyển: 05 chỉ tiêu Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

- Phường Bạch Hạc: 01 chỉ tiêu;

- Phường Thanh Miếu: 01 chỉ tiêu;

- Xã Sông Lô: 01 chỉ tiêu;

- Xã Thanh Đình: 01 chỉ tiêu;

- Xã Kim Đức: 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người tham dự xét tuyển vào chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã thành phố Việt Trì năm 2017 phải có đủ các điều kiện sau:

     a. Có hộ khẩu thường trú tại Việt Trì, tự nguyện làm đơn xin dự thi;

     b. Tuổi đời từ đủ 18 trở lên;

          c. Có lý lịch rõ ràng và đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

     d. Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc được giao;

     e. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          g. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn cho từng chức danh.

a. Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b. Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c. Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

d. Có trình độ văn hóa 12/12 và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Trung cấp trở lên, có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí tuyển dụng

đ. Có trình độ ngoại ngữ, tin học chứng chỉ A trở lên, biết sử dụng thành thạo máy vi tính; có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e. Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

4. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển:

a. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học hệ chính quy (không phải là liên thông) có chuyên ngành phù hợp với các chức danh cần tuyển.

b. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh.

c. Người hợp đồng làm việc ở c¸c ph­êng, x· được quy hoạch cử đi đào tạo để đảm nhiệm chức danh Trưởng quân sự cấp xã.

d. Người dân tộc thiểu số, người có hộ khẩu thường trú tại phường, xã đăng ký dự tuyển.

e. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

III. HỒ SƠ XIN DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

          1. Hồ sơ xin dự tuyển bao gồm:

          -  Đơn xin dự tuyển công chức theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

          - Bản khai lý lịch do cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm dự tuyển;

          -  Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ (kèm theo bảng điểm);

          -  Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

          -  Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (trong vòng 6 tháng tính đến thời gian thi tuyển);

          -  Giấy chứng nhận ưu tiên (Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản nhận xét của nơi cư trú và chi bộ đảng (nếu là đảng viên);

- Bản sao Hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm (nếu có);

          - 03 phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời gian thi tuyển).

          Tất cả các bản sao đều phải qua công chứng.

          Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

2. Lệ phí xét tuyển:

          Mức thu lệ phí áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Hình thức: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Các thí sinh có hồ sơ xin xét tuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn được xét tuyển theo các nội dung sau:

- Xét cơ cấu, điều kiện dự tuyển theo tiêu chuẩn của chức danh;

- Kiểm tra, sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo các điều kiện quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

3. Quy trình thực hiện:

3.1. Thành lập Hội đồng xét tuyển:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập Hội đồng xét tuyển. Hội đồng xét tuyển bao gồm: 05 thành viên

+ Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng Phòng Nội vụ;

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là 01 lãnh đạo phụ trách phòng Nội vụ;

+ Một ủy viên là công chức Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ cử;

+ Một ủy viên là  Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và điều 24, 25, 26 Quyết định số 32/2013/QĐ- UBND ngày 17/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển dưới 20 người thì không thành lập Hội đồng tuyển dụng; Phòng Nội vụ (sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc xét tuyển, trình Chủ tịch UBND Thành phố thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban kiểm tra sát hạch, Ban phúc khảo.

3.2. Tổ chức xét tuyển:

3.2.1. Thông báo tuyển dụng:         

Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng bằng văn bản tại UBND thành phố, UBND các phường, xã có chỉ tiêu xét tuyển; trên Website của UBND thành phố http://www.viettri.gov.vn; trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.

- Thời gian thông báo xét tuyển: ngày 24/11/2017.

3.2.2. Bán hồ sơ và tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển

- Bán hồ sơ xét tuyển: Người dự xét tuyển căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức cần tuyển, số lượng cần tuyển để mua hồ sơ dự tuyển tại phòng Nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017 và nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự tuyển và lập danh sách những người chính thức được tham gia xét tuyển, niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển tại UBND Thành phố và thông báo trên Website http://www.viettri.gov.vn . Thời gian thông báo từ 27/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017.

3.2.3. Tổ chức xét tuyển:

 Tổ chức kiểm tra phỏng vấn trực tiếp: Từ ngày 05/01/2018.

3.2.4. Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục III của Kế hoạch này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố.

- Trường hợp hồ sơ dự tuyển đạt các điều kiện quy định tại Mục II của Kế hoạch này nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ (trường hợp không thành lập HĐ) đề nghị tuyển người có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành Quân sự (theo thứ tự: Xét hết trình độ đào tạo sau đại học, đại học sau đó đến trình độ cao đẳng, trung cấp); nếu có nhiều người cùng trình độ, cùng chuyên ngành thì đề nghị tuyển người có kết quả học tập và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

- Không bảo lưu kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.2.5 Thông báo kết quả xét tuyển.

- UBND thành phố thông báo công khai kết quả xét tuyển vào ngày 08/01/2018 tại trụ sở UBND thành phố; trụ sở UBND các phường, xã nơi tuyển dụng; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo và thông báo đến thí sinh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo, Chủ tịch UBND thành phố sẽ phê duyệt kết quả xét tuyển đồng thời thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

3.2.6. Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm.

Căn cứ kết quả trúng tuyển, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, có ý kiến thống nhất bằng văn bản.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định: Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố;

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao phòng Nội vụ, Ban chỉ huy quân sự thành phố, UBND các phường, xã có chỉ tiêu tuyển dụng căn cứ quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã, căn cứ kế hoạch xét tuyển năm 2017 để tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc Thành phố đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng với cơ cấu cần tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND thành phố để nghiên cứu, giải quyết./.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH