CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; Căn cứ Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2017; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm 2017 vào biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Việt Trì năm 2017.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp Thành phố theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Việt Trì năm 2017; Trưởng phòng Nội vụ Thành phố căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  •  Như Điều 3;
  •  Lưu: VT, NV.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

 Lê Hồng Vân

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH