THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Cập nhật ngày: 13/03/2017 09:58
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các phường, xã: Thanh Miếu, Bến Gót, Minh Nông, Minh Phương, Trưng Vương và Sông Lô - thành phố Việt Trì. Cụ thể như sau:

I. Các ô đất bán đấu giá:

1. Phường Thanh Miếu:

1.1. Các ô đất tại khu Đồi Măng thuộc khu 14, phường Thanh Miếu:

a, Tám (08) ô đất khu nhà ở liên kế thuộc băng 1 đường Vũ Thê Lang (Từ ô đất số L01 đến ô đất số L08):

- Diện tích: từ 88,0 m2  đến 90,0 m2;

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2 (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ/ 1 ô đất  (Sáu mươi triệu đồng).

b, Bốn (04) ô đất khu đất ở liên kế thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang

 (Từ ô đất số L35 đến ô đất số L38):

- Diện tích: 90,0 m2;

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2 (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất  (Ba mươi triệu đồng).

c, Một (01) ô đất khu nhà ở liên kế thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang

 (Ô đất số B3):

- Diện tích: 99,55 m2;

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 25.000.000đ/ 1 ô đất;  (Hai mươi lăm triệu đồng).

d, Một (01) ô đất khu nhà ở song lập thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang

(Ô đất số SL26):

- Diện tích:  204,5 m2

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 45.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi lăm triệu đồng).

1.2. Các ô đất khu vực đường Vũ Thê Lang và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường (đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành).

a, Mười bốn (14) ô đất băng 1 đường Vũ Thê Lang (Ô đất số TM1-7; TM1-8; từ TM1-10 đến ô đất TM1-21)

- Diện tích:  Từ 133,0 m2  đến 150,5 m2

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2; (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 120.000.000đ/ 1 ô đất;  (Một trăm hai mươi triệu đồng).

b, Năm mươi ba (53) ô đất băng 1 tuyến giao thông số 1 và tuyến giao thông số 10

- Diện tích:  Từ 126,0 m2  đến 343,08 m2

- Giá khởi điểm: 5.000.000đ/ 1m2 (Năm triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2; (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 80.000.000đ/ 1 ô đất;  (Tám mươi triệu đồng).

c, Năm mươi ba (53) ô đất thuộc tuyến giao thông nội bộ trong khu vực

- Diện tích:  Từ 85,0 m2  đến 383,74 m2

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ/ 1 ô đất;  (Năm mươi triệu đồng).

2. Phường Bến Gót: Mười ba (13) ô đất băng 2 đường Hùng Vương thuộc khu Việt Hưng, phường Bến Gót (từ ô đất số A17 đến ô đất số A23; Từ ô đất số A25 đến ô đất số A29; ô đất số A37)

- Diện tích: từ 126,10 m2 134,20 m2 ; ;

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ/ 1m2 (Bốn triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 45.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi lăm triệu đồng).

3. Phường Minh Nông: Một trăm linh hai (102) ô đất thuộc khu vực Bãi Hạ Bạn.

3.1. Khu vực 1: Bốn mươi tám (48) ô đất.

- Diện tích: từ 97,0 m2/ô đến 111,0 m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: 2.200.000đ/ 1m2 (Hai triệu hai trăm nghìn đồng);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng).

3.2. Khu vực 2: Năm mươi tư (54) ô đất.

- Diện tích: từ 77,0 m2/ô đến 130,0 m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ/ 1m2 (Hai triệu đồng);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng).

4. Phường Minh Phương: Hai mươi (20) ô đất khu vực Đông Lạnh thuộc khu Cao Đại.

4.1. Khu vực 1: Năm (05) ô đất Băng 1 đường khu dân cư khu vực Đông Lạnh (ô số 01 đến ô số 05)

- Diện tích: Từ 84,4 m2 đến 103,0 m2

- Giá khởi điểm đề nghị: 4.000.000 đồng/m2

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 35.000.000đ/ 1 ô đất; (Ba mươi lăm triệu đồng).

4.2. Khu vực 2: Mười lăm ô đất (15) băng 2 đường khu dân cư khu vực Đông Lạnh

- Diện tích: Từ 66,0 m2  đến 120,0 m2/ô.

          - Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 1 ô đất; (Bốn mươi triệu đồng).

5. Xã Trưng Vương: Hai (02) ô đất (ô đất số 23; ô đất số 24) khu vực xóm Gạo

- Diện tích: 90,0 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ/ 1m2; (Hai triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng).

6. Xã Sông Lô: Hai (02) ô đất băng 1 đường Hùng Vương thuộc khu vực Đồng Cửa Đình (Ô đất số L37; ô đất số L39)

          - Diện tích: 90,0 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ/ 1m2 (Tám triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2;  (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

 (Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định nếu có)

II. Xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

1. Xem tài sản ngoài thực địa: Khách hàng liên hệ để xem trên thực địa ô đất bán đấu giá tại UBND các phường, xã có đất bán đấu giá hoặc qua bản đồ được niêm yết tại: UBND các xã, phường; UBND thành phố Việt Trì và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

           2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ:

          Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết 15h ngày 04/04/2017

          Địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ:

+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Tầng 2 Bảo tàng Hùng Vương, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

         

 3. Nộp tiền đặt trước:

+ Thu tiền đặt trước trong 02 ngày: 03/04/2017 và 04/04/2017 (trong giờ hành chính)

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày bán đấu giá (trong giờ hành chính)

         III. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 7h30 ngày 08/04/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá QSDĐ.

 

Mọi chi tiết về hồ sơ, ô đất bán đấu giá xin liên hệ:

         Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Thọ (Địa chỉ:Tầng 2, Bảo tàng Hùng Vương, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209 – 0912.181.712).

Hoặc: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Địa chỉ: Tầng 3 UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 847 184).

Hoặc: UBND các phường, xã có đất bán đấu giá trên./.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Đại Nải phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2018
Để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, thành phố Việt Trì đã đầu tư nâng cấp tuyến đường Đại Nải (đoạn từ nút giao A10 đường Hùng Vương đến đường Nguyệt Cư). Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

25-30°C
24/04

25-27°C
25/04

24-26°C