Đề cương tuyên truyền
Cập nhật ngày: 09/07/2019 17:42
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

I. MỤC ĐÍCH

- Làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc vận động tích cực của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

- Làm cho mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự đồng thuận, nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các địa phương trong thành phố trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; đồng thời, làm rõ những nội dung sau:

- Khẳng định đây là chủ trương nhất quán đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp huyện và xã đã được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nhằm phát huy nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

2. Bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã của Chính phủ, Chương trình hành động, Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 của tỉnh. Tuyên truyền, phản ánh những nhiệm vụ trước mắt, năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, rất quan trọng như: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã); lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp Thành phố, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đến năm 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

4. Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn các ban, bộ, ngành liên quan và phù hợp với tình hình thực tế của huyện; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 như: Thực hiện dân chủ khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất năng lực; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp; tạm dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp; việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không tăng thêm đầu mối.

5. Phản ánh quá trình triển khai thực hiện; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thông tin công khai minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thành phố. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.

6. Theo dõi, nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai do: Chưa được thông tin đầy đủ, việc xây dựng các phương án, đề án, dự án không đảm bảo các yêu cầu chính đáng cần được tôn trọng của Nhân dân về văn hóa, tín ngưỡng; công tác xây dựng chương trình, đề án chậm không đảm bảo tiến độ; công tác lấy ý kiến Nhân dân không đúng quy trình; không đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi; cố tình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ; gây khó khăn cho Nhân dân trong chuyển đổi các giấy tờ; các luận điệu xuyên tạc, kích động Nhân dân của các phần tử chống đối, phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện chủ trương này.

7. Phản ánh kết quả việc triển khai Kế hoạch số 4708/KH-UBND, ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ “Về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn Tỉnh từ nay đến năm 2019”; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 1499/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND Thành phố về “triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã,, thành phố Việt Trì giai đoạn 2019- 2021” và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; nêu bật những thuận lợi, kinh nghiệm hay, biểu dương, động viên kịp thời những địa phương làm tốt, đảm bảo tiến độ, lộ trình và đánh giá những khó khăn bất cập; đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

III. LỢI ÍCH CỦA VIỆC SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn; không gây xáo trộn đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân do thay đổi giấy tờ, thủ tục, địa chỉ. Chính quyền tạo điều kiện trong công tác thực hiện các thủ tục hành chính theo chủ trương của Nhà nước quy định trong việc thực hiên sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể:

1. Giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy:

Thực tế cho thấy, những năm qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối. Với các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô, diện tích quá nhỏ rất nhiều người quản lý; các xã nhỏ cũng khó hỗ trợ nhau phát huy được thế mạnh của mình. Khi giảm dần theo lộ trình và thực hiện số lượng cán bộ theo quy định, việc sáp nhập xã nhỏ sẽ giúp giảm tổng số cán bộ, công chức, giúp giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy.

Thành phố hiện chỉ có 01 xã (Tân Đức) chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Là một xã nhỏ nhưng biên chế vẫn thực hiện theo quy định về xã loại 3 có tối đa 21 cán bộ, công chức và 19 cán bộ không chuyên trách. Chưa kể xã dù nhỏ, dân số cũng chỉ tương đương một khu của xã lớn, nhưng đều có hệ thống các trường học từ mầm non tới THCS tương ứng và 1 trạm y tế với bộ máy quản lý, viên chức làm việc riêng. Cùng với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích, các trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng sẽ được sắp xếp, sáp nhập cho phù hợp. Sau sáp nhập, đầu mối xã, các trường, trạm y tế đều giảm. Bộ máy cán bộ quản lý cũng bớt cồng kềnh so với trước.

2. Nâng cao chất lượng cán bộ

Cùng với tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công việc tại đơn vị hành chính sau sáp nhập sẽ nhiều và yêu cầu cao hơn trước. Để đáp ứng được yêu cầu công việc hành chính cấp phường, phục vụ người dân tốt hơn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức này phải có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất. Việc sáp nhập sẽ giúp sàng lọc, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. Về lâu dài, khi được sáp nhập thành đơn vị hành chính cấp phường, có quy mô dân số lớn hơn, để đạt được sự tín nhiệm của đông đảo đảng viên và cử tri, mỗi cán bộ đều phải cố gắng nâng cao trình độ, năng lực công tác. Đây là thách thức đối với nhiều cán bộ bởi tâm lý, tư tưởng cục bộ dòng họ, địa phương, song cũng là cơ hội để cán bộ rèn luyện, thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Vì vậy, việc sáp nhập xã Tân Đức thành đơn vị hành chính mới phường Minh Nông gắn với tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động thực sự cần thiết và cấp thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.

3. Thêm nguồn lực cho phát triển:

Việc sáp nhập xã Tân Đức thành phường Minh Nông sẽ tạo cơ hội lớn cho sự phát triển toàn diện về kinh tế- văn hóa- xã hội. Sau sáp nhập, với nguồn lực dồi dào về đất và kinh tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa... thì đơn vị hành chính mới chắc chắn sẽ thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, du lịch. Việc sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính sẽ mở ra cơ hội giúp đơn vị hành chính mới tranh thủ điều kiện, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Việc sáp nhập còn tạo cơ hội hình thành nguồn quỹ đất dồi dào để thu hút đầu tư, nhân dân tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao. Sau khi sáp nhập, các đơn vị như trường học, trạm y tế, các hội, đoàn thể cũng sáp nhập, tổ chức lại hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn để chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội...

Đây là chủ trương lớn của Trung ương. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, vận động để Nhân dân địa phương đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động hơn 60 năm của Người là một kho báu vô giá để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người là lời dặn dò cuối cùng, là một sự tổng kết...
  Quản lý đô thị
UBND thành phố nghe báo cáo chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019
Ngày 27/9, UBND thành phố Việt Trì tổ chức hội nghị nghe báo cáo công trình chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND,UBND thành phố: Nguyễn Văn Vấn, Nguyễn Hữu Nhật, Từ Thị Thanh Giang,...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH