Việt Trì: Kế hoạch số 824/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016".
Cập nhật ngày: 29/04/2016 10:31
Ngày 22/4/2016, UBND thành phố Việt Trì đã ban hành Kế hoạch số 824/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016".

Mục tiêu của kế hoạch số 824/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016" nhằm xây dựng trong quần chúng nhân dân phong trào sâu rộng về việc sử dụng, giữ gìn nguồn nước và vệ sinh môi trường. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh; tiến tới xây dựng ý thức tự giác tiết kiệm trong sử dụng nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước bằng cách không vứt chất thải xuống nguồn nước, chăn thả gia súc xa nguồn nước, xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, giữ gìn vệ sinh thôn xóm.

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016 có chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu" được triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2016 đến 15/5/2016 và duy trì đến hết ngày "Môi trường Thế giới" - ngày 05/6/2016; đặc biệt tập trung kết hợp thực hiện trong các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5. Để thực hiện có hiệu quả chương trình, UBND thành phố đã và đang tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung "Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường", nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Các hình thức tuyên truyền chính gồm: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan (panô, áp phích, băng zôn, tờ rơi...), tổ chức phổ biến, quán triệt tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, thành phố Việt Trì còn xây dựng các hoạt động cụ thể ở các phường, xã, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, trường học... đóng trên địa bàn như: Triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân thông qua việc làm vệ sinh môi trường sống gia đình, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh... Hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình; Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh khu dân cư, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới".

Để chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả, UBND thành phố Việt Trì phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các phường, xã tham gia hoạt động tích cực và đầy đủ các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

- Tổng hợp kết quả và báo cáo thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố viết tin, ài, đưa tin tuyên truyền về nội dung hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016"

3. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị:

Phối hợp với các phường, xã bố trí người, phương tiện, tăng cường công tác vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, phun nước rửa đường, chăm sóc cây xanh và có biện pháp duy trì công tác vệ sinh môi trường.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố tập trung học sinh tổng vệ sinh trong khu vực nhà trường và bố trí học sinh cùng tham gia tổng vệ sinh, bảo vệ nguồn nước ở các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố.

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Việt Trì và các đài truyền thanh phường, xã.

- Tăng cường tuyên truyền về nội dung triển khai thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016"

- Thông báo kế hoạch trên hệ thống loa, đài để toàn dân nắm được và tham gia hưởng ứng thực hiện; phát các nội dung tuyên truyền về bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường liên tục mỗi ngày 02 lần trong thời gian từ 15/4 đến ngày 05/6/2016 và duy trì mỗi tuần 02 lần trong cả năm 2016.

6. Thành Đoàn Việt Trì:

Huy động Đoàn Thanh niên ở các đơn vị phường, xã, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia tổng vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước nhằm đạt kết quả cao.

7. UBND các phường, xã:

- Chịu trách nhiệm trong việc phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo trên địa bàn; Phát động, tuyên truyền sâu rộng đến các khu dân cư, các tổ dân phố, các hộ gia đình ra quân tổng vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn đạt hiệu quả cao.

- Phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong năm 2016" của UBND thành phố tới các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đến các khu dân cư để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

- Thông báo các điểm tập kết rác thải tại các khu dân cư để Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đem đi xử lý theo quy định.

8. Các thành viên Ban chỉ đạo ra quân vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Thực hiện nghiêm túc công việc được giao để đợt ra quân vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016" đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kèm theo báo cáo của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo về UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo trước ngày 03/6/2016./.