Cân đối ngân sách thành phố Việt Trì 6 tháng đầu năm 2017
Cập nhật ngày: 23/08/2017 15:02
Cân đối ngân sách thành phố Việt Trì 6 tháng đầu năm 2017

Cân đối ngân sách thành phố Việt Trì 6 tháng đầu năm 2017