Thành phố Việt Trì: Động lực mới để kinh tế tư nhân phát triển
Cập nhật ngày: 16/02/2018 16:26
Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) là động lực để phát triển kinh tế, những năm qua, thành phố Việt Trì đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực KTTN phát triển. Hiện thành phố có gần 10.000 cơ sở kinh tế cá thể, trên 3.100 doanh nghiệp, tập trung sản xuất, kinh doanh vào các lĩnh vực như: Công nghiệp, thương nghiệp, và sửa chữa, nhà hàng, khách sạn… Đây lại là lực lượng hết sức năng động, luôn luôn chủ động tìm kiếm thị trường và hướng đi cho doanh nghiệp mình, đáp ứng nhu cầu thị trường đòi hỏi. Điều đáng nói là kinh tế tư nhân đã sử dụng nhiều nguồn lực lao động, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động của địa phương.

Ông Phan Thanh Dương-Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho hay: “Mặc dù khu vực KTTN trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực này chưa thực sự tương xứng với điều kiện và tiềm năng hiện có; quy mô chủ yếu ở mức độ vừa và nhỏ, vốn ít, ngành nghề chưa đa dạng, phong phú, công nghệ còn lạc hậu, phạm vi quan hệ giao thương hạn hẹp”. Do đó, với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần xây dựng thành công Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam và thực hiện mục tiêu đưa thành phố Việt Trì trở thành trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; cùng với quán triệt tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thành phố đã xây dựng chương trình hành động với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thành phố có trên 5.500 doanh nghiệp và trên 20.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó trên 70% doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Đóng góp của KTTN đạt trên 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và trên 80% tổng thu ngân sách của thành phố; tạo việc làm thường xuyên cho 112 nghìn lao động và tạo việc làm mới hàng năm cho trên 3.300 lao động.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thời gian tới, thành phố tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho kinh tế tư nhân phát triển. Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân, bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường;  Mở rộng khả năng tham gia thị trường, hỗ trợ xúc tiến thương mại và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng. Thành phố cũng chủ trương tập trung triển kết cấu hạ tầng, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, thành phố tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản để đảm bảo quyền được chuyển nhượng, giao dịch, thế chấp, tạo điều kiện huy động nguồn vốn cho kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh triển khai các chính sách tín dụng (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao). Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng thành công các gói tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, gói tín dụng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao của quốc gia và các quỹ đầu tư khác; triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ du lịch và doanh nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, một giải pháp quan được thành phố quan tâm đó là  việc hỗ trợ KTTN đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Khuyến khích, hỗ trợ KTTN nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ theo hướng hiện đại, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm, chứng chỉ quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực KTTN; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan liên quan của Thành phố đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Tin tưởng với tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự năng động sáng tạo, trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân, thành phố Việt Trì sẽ xây dựng thành công Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, xứng đáng là trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Thanh Huyền