Việt Trì: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật ngày: 22/10/2019 11:23
Những năm qua, Việt Trì có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, các dự án lớn được triển khai xây dựng nhiều. Bên cạnh đó, một số chính sách, pháp luật có nhiều thay đổi, nhất là trong lĩnh vực đất đai, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, 5 năm qua, thành phố Việt Trì luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân – coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố.

Tháng 9/2014, ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 15/5/2014 của Tỉnh ủy, Thành ủy Việt Trì đã tổ chức sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời quán triệt triển khai các chỉ thị, kế hoạch đến toàn thể cán bộ chủ chốt của thành phố; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Tính đến tháng 6/2019, Việt Trì đã ban hành 7 văn bản cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW. Trong đó, có 1 kế hoạch, 2 quy định, 2 quyết định, 1 quy chế và 1 hướng dẫn. Từ các văn bản cụ thể, Ban thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn một cách nghiêm túc, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Từ thành phố tới cơ sở, bộ phận làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở các bộ phận làm việc trực tiếp với công dân được bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm; thường xuyên tham gia tập huấn đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức công vụ. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân cũng được tăng cường như: có phòng tiếp công dân riêng, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, nội quy, lịch tiếp công dân và các thông tin cần thiết khác niêm yết công khai… Hiện, HĐND và UBND thành phố Việt Trì đang duy trì đều đặn lịch tiếp công dân vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2018, UBND thành phố và các xã, phường đã tiếp 1.609 lượt công dân (trong đó, thành phố tiếp 932 lượt người, UBND các phường, xã tiếp 677 lượt người). Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2018, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế tổ chức tiếp dân của Thường trực Thành ủy Việt Trì, nghiêm túc triển khai và hướng dẫn cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, Thành ủy đã tổ chức 03 buổi tiếp công dân định kỳ của cấp ủy; cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì 10 buổi tiếp công dân định kỳ của HĐND. Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư pháp thành phố cũng đã tiếp hơn 4.500 lượt công dân. Trong đó, khối công an tiếp 111 lượt công dân, thi hành án dân sự tiếp 4.157 lượt, Viện kiểm sát tiếp tổng số 118 lượt công dân, Tòa án nhân dân thành phố tiếp tổng số 124 lượt, Chi cục thi hành án dân sự đã tiếp nhận 46 đơn. Song song với đó, để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, thời gian này, thành phố và các xã, phường trên địa bàn cũng đã tổ chức 121 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Trong đó, cấp thành phố tổ chức 06 hội nghị (với hơn 1.500 lượt người tham dự), cấp cơ sở 115 hội nghị (với hơn 12.000 lượt người tham dự).

Cùng với công tác lãnh, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Ban thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm. Thành ủy coi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền. Từ năm 2014 đến nay, HĐND thành phố đã thực hiện 02 cuộc giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 6 đơn vị; Ban thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát thực hiện chỉ thị 35-CT/TW đối với 05 đơn vị trực thuộc. Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2018, chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện 4 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo, luật phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Sau mỗi cuộc thanh, kiểm tra, giám sát, Ban thường vụ Thành ủy luôn đôn đốc, theo dõi sát sao việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với thành phố và của thành phố đối với cơ sở.

Với quá trình triển khai chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, nhận thức, hành động của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Các ý kiến của nhân dân được trả lời và giải trình một cách thẳng thắn, rõ ràng về nội dung, thời gian thực hiện. Qua đó, góp phần giải quyết tình trạng đơn thư, khiếu kiện phức tạp, kéo dài ngay tại cơ sở. Trong 5 năm, thành phố đã hoàn thành giải quyết 386 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 565 đơn.

Phát huy những kết quả trên, thời gian tới, Thành ủy Việt Trì tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, trước hết là người đứng đầu UBND các cấp, trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước hết là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện  nghiêm túc các kết luận, quyết định đã có hiệu lực thi hành của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp công dân cố tình không thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu nại, tố cáo đông người… góp phần quan trọng giữ gìn ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Việt Trì./.

 

Thùy Dung – Tiến Dũng