Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 07/02/2020 11:07
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng mười tám (18) ô đất ở thuộc địa bàn các phường: Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu, Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ ô đất)

I

Mười một (11) ô đất thuộc khu vực Đồng Láng Cầu thuộc địa bàn phường Gia Cẩm và phường Minh Nông

1

Ô đất số A-09

340,4

8.510.000.000

1.200.000.000

400.000.000

2

Ô đất số A-10

360,0

9.000.000.000

1.200.000.000

400.000.000

3

Ô đất số E-13

330,0

8.250.000.000

1.200.000.000

400.000.000

4

Từ ô đất số F-22 đến ô đất số F-27

220,0

6.160.000.000

1.200.000.000

400.000.000

5

Ô đất số F-28

266,1

7.983.000.000

1.200.000.000

400.000.000

6

Ô đất số G-02

240,0

6.000.000.000

1.200.000.000

400.000.000

II

Một (01) ô đất tại đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu

1

Ô đất số L01

100,0

3.500.000.000

700.000.000

300.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ ô đất)

III

Bốn (04) ô đất thuộc lô đất ĐO3 (lô đất TM5) thuộc quy hoạch hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn nút C10 - khu đô thị mới Bắc Việt Trì), thuộc khu 5, phường Vân Phú

1

Ô đất số 72

279

 7.812.000.000

1.500.000.000

300.000.000

2

Ô đất số 69

70

1.750.000.000

280.000.000

100.000.000

3

Ô đất số 13

63,9

1.405.800.000

280.000.000

100.000.000

4

Ô đất số 10

270

4.320.000.000

500.000.000

200.000.000

IV

Hai (02) ô đất xóm Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu

1

Ô đất số L37

149,6

748.000.000

95.000.000

50.000.000

2

Ô đất số L74

152,7

763.500.000

95.000.000

50.000.000

 

- Giá dịch vụ (tạm tính): 50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá không thành giá trị thanh toán được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

          - Thông tin chính của lô đất đấu giá:

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Gửi kèm hồ sơ đăng ký tham gia).

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ 8h ngày 07/02/2020 đến hết 16h00 ngày 11/02/2020, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

* Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0210 3 847 184./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Sơn