Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì: Phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Cập nhật ngày: 21/07/2020 01:22
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân , đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Việt Trì đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển và xây dựng Việt Trì sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

        Nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố đã tích cực xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên, từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục truyền thống yêu nước; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 20/NQ-TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân đến năm 2020.

        Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2014 - 2015) và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 đến nay) đã động viên nhân dân hiến trên 17.500m2 đất, tham gia đóng góp trên 13.500 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng; vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ lều quán, mái che gây mất mỹ quan đô thị, đóng góp trên 10 tỷ đồng chỉnh trang, lát lại gần 70.000 m2 vỉa hè trên các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Du ...; xây dựng và triển khai các mô hình tự quản về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trong các khu dân cư; tổ chức vận động 100% hộ gia đình và khu dân cư ký cam kết thi đua về bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào khu dân cư không có tội phạm”; “tổ dân phố không có tệ nạn xã hội. Hàng năm, tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... từ các phong trào này, đã có nhiều“đoạn đường tự quản”,“tuyến phố không rác thải”,“tuyến phố văn minh”, “đường hoa” … do Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh, văn hóa. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, bình quân hằng năm thành phố có trên 96% gia đình và 97% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

        Từ Quỹ Vì người nghèo, 5 năm qua, các cấp trong Thành phố đã vận động được trên 5,4 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ xây mới, sửa chữa 72 căn nhà đại đoàn kết, giúp đỡ phương tiện, cây, con giống cho 40 hộ phát triển sản xuất, tặng hàng ngàn xuất quà, học bổng cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất…  Cùng với đó, thông qua các loại Quỹ vận động, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 431 nhà đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn với số tiền 4,3 tỷ đồng; giúp đỡ phương tiện, cây, con giống cho 141 hộ phát triển sản xuất với số tiền 843 triệu đồng; tặng 337 suất quà, học bổng cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất và học sinh nghèo vượt khó với số tiền 371 triệu đồng; tặng 11.487 suất quà với số tiền là 3,446 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo nguồn lực cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 7,14% (năm 2010) xuống còn 0,61% (năm 2019).     

        Thực hiện quy định về những việc nhân dân bàn, biểu quyết để các cấp có thẩm quyền quyết định, đến nay, MTTQ thành phố và cơ sở đã chủ trì 875 hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp, tại các điểm tiếp xúc có trên 84.000 lượt cử tri tham dự với 5.254 ý kiến, kiến nghị; phối hợp tổ chức 121 hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân với 13.755 lượt người có 1.341 ý kiến trao đổi, phản ánh; tiếp nhận 4.938 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các dự thảo luật, dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chủ trương phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự thảo quy hoạch, đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.… Thông qua đó, đã tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, tạo đồng thuận thống nhất về các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền trong lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

        Trong những năm qua, hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở chương trình công tác và kế hoạch, nội dung giám sát của ngành dọc cấp trên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã lựa chọn những nội dung theo các lĩnh vực mà Nhân dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, trình cấp ủy đưa vào chương trình giám sát chung, trên cơ sở đó, chủ động triển khai thực hiện. Tính từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và cơ sở đã tổ chức 148 cuộc giám sát độc lập, nội dung tập trung vào việc quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và các khoản thu, chi quỹ thỏa thuận tại các trường học; việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 105 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ nữ chuyên trách cấp xã; việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 (Hội phụ nữ); kiểm tra, giám sát chương trình ASXH giai đoạn 2012-2015(Hội Nông dân); việc thực hiện Thông tư 158/2011/TT-BQP về chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu (hội Cựu chiến binh); thực hiện pháp luật lao động và chế độ chính sách đối với người lao động (LĐLĐ); việc thực hiện Luật thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố (Đoàn thanh niên). Qua giám sát, đã đánh giá đúng mức những ưu điểm nổi bật của đơn vị được giám sát, có hình thức tuyên truyền, biểu dương kịp thời và phù hợp; đồng thời phát hiện một số tồn tại, hạn chế và kịp thời uốn nắn trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát.

        Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chương trình hành động do đại hội đề ra; nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung hướng mạnh về cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp Nhân dân được tăng cường và có bước phát triển, tỷ lệ tham gia sinh hoạt các tổ chức thành viên Mặt trận ngày càng cao.

       Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng thực hiện có hiệu quả hơn chức năng đại diện, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hệ thống tổ chức, bộ máy cán bộ từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

        Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt được nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giữ gìn ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

        Với những kết quả đã đạt được, liên tục trong 3 năm (2016 - 2018) Uỷ ban MTTQ thành phố đã được UB MTTQ tỉnh Phú Thọ tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện; 235 tập thể, 320 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban trung ương MTTQVN, UBND tỉnh khen thưởng và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

       Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức truyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn hóa; đóng góp tích cực vào sự phát triển và xây dựng Việt Trì sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam./.

 

Ngọc Hà