Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2020
Cập nhật ngày: 18/08/2021 15:26
Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2020

Phụ lục