Loại văn bản : Các Văn Bản Khác
Số hiệu : 01/CÐ-UBND
Người ký : PCT Nguyễn Hữu Nhật
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 19/08/2020
Ngày có hiệu lực : 19/08/2020