Loại văn bản : Luật
Số hiệu : 1406/BGDÐT-CTHSSV
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 04/01/2016
Ngày có hiệu lực : 28/04/2016

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hỗ trợ các sản phẩm truyền thông  phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

- Đơn vị được hỗ trợ: 63 sở giáo dục và đào tạo (Danh sách đính kèm).

- Nội dung: Hỗ trợ sản phẩm truyền thông về thực hiện môi trường không thuốc lá.  

- Sản phẩm hỗ trợ cho mỗi đơn vị: Gồm 02 sản phẩm, cụ thể như sau:

+ Tờ gấp tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (khổ A4).

+ Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (khổ A3).

Các sản phẩm nêu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các sở giáo dục và đào tạo phục vụ cho công tác truyền thông về thực hiện môi trường không thuốc lá tại các trường học của địa phương.

Để thuận tiện cho việc chuyển các sản phẩm nêu trên theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý Đơn vị cung cấp các thông tin địa chỉ nhận sản phẩm, gồm có: chuyên viên đầu mối phụ trách, điện thoại liên hệ, fax, email và địa chỉ của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/4/2016 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 043 8694029, DĐ: 0915 218 464; E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 


Tải về