Loại văn bản : Thông Báo - Kế Hoạch
Số hiệu : 1686 /TB-UBND
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 24/10/2016
Ngày có hiệu lực : 24/10/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

 
   

                    Số: 1686 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                                              Việt Trì, ngày 24  tháng 10 năm 2016

 

 

      THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa gia đình

thành phố Việt Trì năm 2016

 
   

 Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016, như sau:

1. Cơ cấu và số lượng viên chức cần tuyển:

Tổng số 23 chỉ tiêu; Cơ cấu: Viên chức sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa gia đình.

2. Đối tượng dự tuyển:

Định biên Dân số kế hoạch hóa gia đình đang biệt phái tại UBND các phường, xã thuộc thành phố Việt Trì.

3. Điều kiện dự tuyển:

a) Là người mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ;

b) Có thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển từ 3 năm trở lên.

          c) Có đơn dự xét tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

            d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ lâu dài.

            đ) Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, quyết định về hình sự của Toà án, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Người không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Hồ sơ dự tuyển:

          - Đơn xin dự xét tuyển (theo mẫu);

            - Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của UBND phường, xã (theo mẫu).

            - Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ ngạch viên chức dự tuyển;

          - Bản sao Quyết định hợp đồng; bản sao Quyết định lương hiện hưởng;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  nơi công tác.

            - Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp (còn giá trị từ 6 tháng trở lên, tính đến ngày dự tuyển); không nhận bản sao.

            - Bản sao Giấy khai sinh.

            - Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

            - Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình có tên người dự tuyển.

- Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội.

            - 02 ảnh 4x6, 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

            - Các giấy tờ khác có liên quan.

Tất cả các bản sao đều phải qua công chứng.

5. Lệ phí xét tuyển:

           Lệ phí xét tuyển: Phí dự xét tuyển thực hiện tại Nghị quyết số 121/2007/NQ - HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 12 (mỗi thí sinh nộp 180.000 đồng).

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

7. Thời gian xét tuyển:

          - Thông báo xét tuyển: ngày 24/10/2016.

            - Bán hồ sơ xét tuyển: Thí sinh trực tiếp mua tại Phòng Nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 7/11/2016 đến hết ngày 9/11/2016.

            - Người dự xét tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Nội vụ Thành phố từ ngày 14/11/2016 đến hết ngày 16/11/2016. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đã nộp cho Hội đồng sẽ không trả lại.

            - Thẩm định hồ sơ, lập danh sách từ ngày 17/11/2016 đến ngày 23/11/2016;

            - Vào điểm, tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp: Từ ngày 24/11/2016 đến 25/11/2016;

          - Triệu tập thí sinh thí sinh đủ điều kiện xét, thông báo thời gian, địa điểm bốc thăm phỏng vấn, sát hạch: ngày 24/11/2016;

            - Tổ kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: ngày 8/12/2016.

         - Thông báo điểm xét tuyển: 9/12/2016.

         - Thông báo kết quả trúng tuyển ngày 26/12/2016 tại trụ sở UBND Thành phố, trụ sở UBND các phường, xã, trên Website http://viettri.gov.vn

            - Đối chiếu hồ sơ gốc ngày 28/12/2016.

          - Quyết định trúng tuyển ngày 30/12/2016.

          Thí sinh cần hỏi thêm thông tin tuyển dụng liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ Thành phố, điện thoại: 0210.3992584 để được giải đáp./.

 

  Nơi nhận:                                                                           

- Thường trực: Thành ủy, HĐND, UBND TP;

- Sở Nội vụ (b/c);

- Phòng Nội vụ;

- TT Dân số kế hoạch hóa gia đình;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình TP;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Lê Hồng Vân


Tải về