Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 01/TB-HÐQLQ
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 03/10/2016
Ngày có hiệu lực : 03/10/2016

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Số:   01/TB-HĐQLQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

Việt Trì, ngày 03 tháng 10 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc Thành lập Quỹ khuyến học - Khuyến tài thành phố Việt Trì

 

Thực hiện Quyết định số 6523/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì về việc thành lập Quỹ khuyến học - Khuyến tài thành phố Việt Trì. Hội đồng quản lý Quỹ Thành phố Việt Trì:

Công bố thành lập Quỹ “khuyến học - khuyến tài thành phố Việt Trì”

Tên quỹ: Quỹ “Khuyến học - khuyến tài thành phố Việt Trì”

Địa chỉ: 1166 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại giao dịch: 0210.3.849.188

Số tài khoản: 3761.0.908.4148.00000

Mở tại: Phòng giao dịch kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Họ và tên người đại diện: Ông Lê Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ “khuyến học - khuyến tài thành phố Việt Trì”

Nơi thường trú: phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan cấp giấy phép: Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì (Quyết định số 6523/QĐ-UBND ngày 29/8/2016).

Tài sản vận động đóng góp của các sáng lập viên: 130.000.000 đồng Việt Nam

Hội đồng quản lý Quỹ Thành phố Việt Trì thông báo về việc Thành lập Quỹ để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã; các tổ chức và cá nhân biết tiện cho liên hệ và giao dịch công tác.

 

  Nơi nhận:

- TT. Thành uỷ, HĐND, UBND TP (b/c);

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan ;

- Các ban ngành, đoàn thể ;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VP Quỹ.

TM. HỘI ĐỒNG QL QUỸ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Lê Hồng Vân

 

                                                                                    


Tải về