Loại văn bản : Luật
Số hiệu : 06/2016/TT-BGDÐT
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 21/03/2016
Ngày có hiệu lực : 21/03/2016