Loại văn bản : Luật
Số hiệu : 685/BGDÐT-KHTC
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 26/02/2016
Ngày có hiệu lực : 26/02/2016