Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2397/UBND-LÐ
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 17/08/2020
Ngày có hiệu lực : 17/08/2020