Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2092/CV-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 26/07/2020
Ngày có hiệu lực : 16/07/2020