Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 805/UBND-TP
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 06/04/2021
Ngày có hiệu lực : 06/04/2021